WYBRANE DANE FINANSOWE

“100-SIO” SYNERGIA S.A. > Relacje Inwestorskie > Wybrane dane finansowe

Dane łączne dotyczące sprawozdania finansowego spółek w 100% zależnych od spółki „100-SIO” SYNERGIA S.A. 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Przychody ze sprzedaży 991 818,95 913 792,24 899 035,00 654 785,03 437 675,09 216 842,81 162 793,49 41 951,23
Amortyzacja 49 864,44 49 864,44 48 365,52 25 973,05 3 227,76 0,00 0,00 0,00
Zysk brutto ze sprzedaży 60 628,85 86 361,09 154 745,88 119 760,01 88 918,06 27 617,11 15 709,44 3 980,57
EBIT = zysk operacyjny 96 125,97 100 762,67 137 966,40 111 020,03 85 661,95 24 842,45 15 697,47 3 980,57
EBITDA = zysk operacyjny + amortyzacja 145 990,41 150 627,11 186 331,92 136 993,08 88 889,71 24 842,45 15 697,47 3 980,57
Zysk netto 63 899,01 66 782,64 100 624,22 79 315,62 66 414,52 16 850,04 12 725,90 3224,59
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Razem aktywa 2 323 644,94 2 394 425,31 1 858 092,51 766 636,39 528 718,36 278 455,73 35 189,96 9 443,84
Kapitał własny 1 670 944,01 1 700 937,53 1 300 068,83 448 530,67 209 215,05 92 800,53 25 950,49 8 224,59
Długoterminowe zobowiązania 552 901,79 563 575,57 425 518,40 219 473,03 239 796,02 159 320,64 0,00 0,00
Krótkoterminowe zobowiązania 99 799,14 129 874,21 132 505,28 98 132,69 79 707,29 26 334,56 9 239,47 1 219,25
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodowych 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
EBIT = Zysk operacyjny 96 125,97 100 762,67 137 966,40 111 020,03 85 661,95 24 842,45 15 697,47 3 980,57
EBITDA = zysk operacyjny + amortyzacja 145 990,41 150 627,11 186 331,92 136 993,08 88 889,71 24 842,45 15 697,47 3 980,57
Marża zysku brutto ze sprzedaży = Zysk brutto ze sprzedaży / Przychody ze sprzedaży 6,11% 9,45% 17,21% 18,29% 20,32% 12,74% 9,65% 9,49%
Rentowność EBITDA = Zysk brutto ze sprzedaży + amortyzacja / Przychody ze sprzedaży 11,14% 14,91% 22,59% 22,26% 21,05% 12,74% 9,65% 9,49%
ROS = Zysk netto / Przychody ze sprzedaży 6,44% 7,31% 11,19% 12,11% 15,17% 7,77% 7,82% 7,69%
ROA = Zysk netto / Aktywa razem 2,75% 2,79% 5,42% 10,35% 12,56% 6,05% 36,16% 34,14%
Aktywa obrotowe 396 657,18 256 467,11 206 927,74 124 605,48 94 478,45 33 224,79 32 689,96 9 443,84
Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe 3.97 1.97 1.56 1.27 1.19 1.26 3.54 7.75
Łącznie zobowiązania / Aktywa razem 28,09% 28,96% 30,03% 41,43% 60,43% 66,67% 26,26% 12,91%
ROE = Zysk netto / Kapitał własny 3,82% 3,93% 7,74% 17,68% 31,74% 18,16% 49,04% 39,21%

WYBRANE DANE FINANSOWE

Relacje Inwestorskie > Wybrane dane finansowe
Dane łączne dotyczące sprawozdania finansowego spółek w 100% zależnych od spółki „100-SIO” SYNERGIA S.A.
Przychody ze sprzedaży
2022
2021 991 818,95
2020 913 792,24
2019 899 035,00
2018 654 785,03
2017 437 675,09
2016 216 842,81
2015 162 793,49
2014 41 951,23
Amortyzacja
2022
2021 49 864,44
2020 49 864,44
2019 48 365,52
2018 25 973,05
2017 3 227,76
2016 0,00
2015 0,00
2014 0,00
Zysk brutto ze sprzedaży
2022
2021 60 628,85
2020 86 361,09
2019 154 745,88
2018 119 760,01
2017 88 918,06
2016 27 617,11
2015 15 709,44
2014 3 980,57
EBIT = zysk operacyjny
2022
2021 96 125,97
2020 100 762,67
2019 137 966,40
2018 111 020,03
2017 85 661,95
2016 24 842,45
2015 15 697,47
2014 3 980,57
EBITDA = zysk operacyjny + amortyzacja
2022
2021 145 990,41
2020 150 627,11
2019 186 331,92
2018 136 993,08
2017 88 889,71
2016 24 842,45
2015 15 697,47
2014 3 980,57
Zysk netto
2022
2021 63 899,01
2020 66 782,64
2019 100 624,22
2018 79 315,62
2017 66 414,52
2016 16 850,04
2015 12 725,90
2014 3224,59
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
Razem aktywa
2022
2021 2 323 644,94
2020 2 394 425,31
2019 1 858 092,51
2018 766 636,39
2017 528 718,36
2016 278 455,73
2015 35 189,96
2014 9 443,84
Kapitał własny
2022
2021 1 670 944,01
2020 1 700 937,53
2019 1 300 068,83
2018 448 530,67
2017 209 215,05
2016 92 800,53
2015 25 950,49
2014 8 224,59
Długoterminowe zobowiązania
2022
2021 552 901,79
2020 563 575,57
2019 425 518,40
2018 219 473,03
2017 239 796,02
2016 159 320,64
2015 0,00
2014 0,00
Krótkoterminowe zobowiązania
2022
2021 99 799,14
2020 129 874,21
2019 132 505,28
2018 98 132,69
2017 79 707,29
2016 26 334,56
2015 9 239,47
2014 1 219,25
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodowych
EBIT = Zysk operacyjny
2022
2021 96 125,97
2020 100 762,67
2019 137 966,40
2018 111 020,03
2017 85 661,95
2016 24 842,45
2015 15 697,47
2014 3 980,57
EBITDA = zysk operacyjny + amortyzacja
2022
2021 145 990,41
2020 150 627,11
2019 186 331,92
2018 136 993,08
2017 88 889,71
2016 24 842,45
2015 15 697,47
2014 3 980,57
Marża zysku brutto ze sprzedaży = Zysk brutto ze sprzedaży / Przychody ze sprzedaży
2022 %
2021 6,11%
2020 9,45%
2019 17,21%
2018 18,29%
2017 20,32%
2016 12,74%
2015 9,65%
2014 9,49%
Rentowność EBITDA = Zysk brutto ze sprzedaży + amortyzacja / Przychody ze sprzedaży
2022 %
2021 11,14%
2020 14,91%
2019 22,59%
2018 22,26%
2017 21,05%
2016 12,74%
2015 9,65%
2014 9,49%
ROS = Zysk netto / Przychody ze sprzedaży
2022 %
2021 6,44%
2020 7,31%
2019 11,19%
2018 12,11%
2017 15,17%
2016 7,77%
2015 7,82%
2014 7,69%
ROA = Zysk netto / Aktywa razem
2022 %
2021 2,75%
2020 2,79%
2019 5,42%
2018 10,35%
2017 12,56%
2016 6,05%
2015 36,16%
2014 34,14%
Aktywa obrotowe
2022
2021 396 657,18
2020 256 467,11
2019 206 927,74
2018 124 605,48
2017 94 478,45
2016 33 224,79
2015 32 689,96
2014 9 443,84
Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe
2022
2021 3.97
2020 1.97
2019 1.56
2018 1.27
2017 1.19
2016 1.26
2015 3.54
2014 7.75
Łącznie zobowiązania / Aktywa razem
2022 %
2021 28,09%
2020 28,96%
2019 30,03%
2018 41,43%
2017 60,43%
2016 66,67%
2015 26,26%
2014 12,91%
ROE = Zysk netto / Kapitał własny
2022 %
2021 3,82%
2020 3,93%
2019 7,74%
2018 17,68%
2017 31,74%
2016 18,16%
2015 49,04%
2014 39,21%
Menu